UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 28/8/2022 Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn

        Quy chế này quy định việc xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn và được áp dụng đối với các đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình, các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình, cơ quan quản lý Chương trình và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến Chương trình.

        Đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình bao gồm: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương; các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị được giao chức năng, nhiệm vụ xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có đề án, nhiệm vụ xúc tiến thương mại đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu, điều kiện quy định tại Quy chế này và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt.

        Đơn vị tham gia thực hiện Chương trình gồm có: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, các hội, hiệp hội và các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành.

        Quy chế tập trung vào nội dung và mức hỗ trợ kinh phí đối với hoạt động:

        - Hoạt động Xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương;

         - Hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước;

         - Các nhiệm vụ xúc tiến thương mại thường xuyên khác;

        Sở Công Thương là cơ quan quản lý nhà nước về Chương trình, chủ trì hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy chế này; iám sát, kiểm tra việc thực hiện Chương trình, bảo đảm Chương trình được thực hiện theo đúng yêu cầu, mục tiêu, nội dung, tiến độ và quy định của pháp luật; tổng kết việc thực hiện Quy chế; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế trong trường hợp cần thiết./.

Quyết định 28/2022/QĐ-UBND

Quy chế kèm theo

Thúy Vân- TTKC

 

CỔNG THÔNG TIN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG BẮC KẠN

  • Địa chỉ: 34 Đường Trường Chinh - Thành Phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.
  • Điện thoại: 0209-3810 292 - Fax: 0209-3810 292
  • Email: ttkcxt.ct@backan.gov.vn - khuyencongbackan@gmail.com
Giấy phép số 36/GP-TTĐT ngày 29/7/2021 của GĐ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
Trưởng ban biên tập: Phạm Thị Thúy Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và XTTM
Email: vanptt.ct@backan.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin giao dịch điện tử ngành Công thương Bắc Kạn" hoặc "http://xttmbackan.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này